Use Backnode
TERUG NAAR HOME

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Laatste update: 23 mei 2018

Dit is de privacyverklaring van Centernet Archeologie. PvE-Express is een handelsnaam van Centernet Archeologie en het onderstaande is dus onverkort ook van toepassing op PvE-Express.

Centernet Archeologie

Petrus Campersingel 19

9713 AC Groningen

KvK-nummer 02095138 te Groningen.

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we verwerken, hoe we de privacy waarborgen en welke rechten u heeft. Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten, bezoekers van onze website, leveranciers en alle overige relaties van Centernet Archeologie.

Algemeen:

Centernet Archeologie gaat zeer terughoudend om met privacygevoelige gegevens. Er worden geen gegevens centraal verzameld in de vorm van bij voorbeeld klanten- of leveranciersdatabes en we doen niet aan direct mail of nieuwsbrieven. Gegevens worden nooit gedeeld met derden voor commerciele doeleinden.  Alleen als we daartoe verplicht worden door andere regelgeving worden in het kader van de uitvoering van een project gegevens gedeeld, zoals de gegevens van een contactpersoon. Daarbij gaat het altijd om zakelijke contactgevens.

Verwerking en verzameling persoonsgegevens

Centernet Archeologie verwerkt persoonsgegevens omdat:

  • U gebruik maakt of wil gaan maken van haar diensten;
  • gegevens dis u invult of achterlaat via gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon;
  • een zakelijke relatie met Makro hebt;
  • u betrokken bent bij een project in de rol van bevoegd gezag.

De meeste gegevens die we verzamelen levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit eerdere projectmappen hergebruiken, zodat u niet steeds opnieuw de gegevens hoeft aan te leveren. Indien de aangeleverde gegevens niet volledig zijn, worden deze aangevuld op basis van openbaar beschikbare gegevens (uw website of telefoonboek op internet) of rechtsreeks bij u opgevraagd. 

Verwerkte gegevens zijn: Naam (Voorletters, voornaam en achternaam); (zakelijk) adres; (zakelijk) e-mailadres;  telefoonnummer.

Alleen bij leveranciers: bankrekeningnummer (IBAN)

Alleen bij actoren conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA): registratienummer SIKB-actorregister.

Met welk doel verzamelen we persoonsgegevens:

·  Communicatie. We gebruiken uw contactgegevens om contact op te kunnen nemen als dat wenselijk is, bijvoorbeeld voor de uitvoering van een van onze projecten  of voor het uitwisselen van vakinhoudelijke gegevens.

·  Uitvoeren project. Als u betrokken bent (bij voorbeeld als opdrachtgever, bevoegd gezag of aannemer) bij het project waar wij aan werken dan verwerken wij uw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de opdracht.  

·  Acquisitie. Om in contact te komen met potentiële klanten.

·  Wet- en regelgeving. We verwerken uw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.

Beheer van persoonsgegevens en beveiliging

De door ons verwerkte persoonsgegevens zijn in veruit de meeste gevallen zakelijke contactgegevens. Deze worden enkel opgeslagen in digitale projectmappen ten behoeve van het project waarvoor de gegevens zijn verkregen. Deze gegevens zijn toegankelijk via een tweetal computers en er is slechts een persoon met de beschikking over de benodigde wachtwoorden.

De projectadministratie wordt volgens wettelijk voorschrift gedurende zeven jaar bewaard. De enige externe verwerkingspartij die gedeeltijk inzicht krijgt in uw gegevens is onze accountant. Met deze partij is een verwerkingsovereenkomst afgesloten. .

Technische beheersmaatregelen:

- computers beveiligd met wachtwoord;

- goede antivirussoftware en firewall met automatische updatefunctie;

- automatische versleutelde back-ups via een in Nederland gevestigde Cloud-dienst.

- geen externe toegang via internet;

Internationale overdracht.

Persoonsgegevens worden door ons niet actief gedeeld met partijen buiten Nederland. Wel kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen informatiesystemen die

zich buiten Nederland of de EU bevinden (bij voorbeeld via ons Gmail-account of WeTransfer.com). Dit zal altijd geschieden in zorgvuldige overeenstemming met de AVG.

Wijzigingen

Centernet Archeologie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

 

Centernet Archeologie

TERUG NAAR HOME

Design by JustNiels websites
 hosted on github pages
feel free to fork and contribute